D-vitamin

Vad påverkar upptaget av D-vitamin i tarmen?

De sista tio åren har kunskapen och intresset för D-vitamin ökat lavinartat vilket märkts inte minst på antalet publicerade studier om D-vitamin som mångfaldigats på bara några år. Till skillnad från flera andra näringsämnen som exempelvis järn, så saknas fortfarande en hel del kunskap om D-vitaminets roll i fysiologin. Ett område där mer kunskap behövs är D-vitaminets absorption i tarmen.  Hur absorberas D-vitamin och vilka faktorer påverkar upptaget?

Nyligen publicerades en metaanalys i ämnet där författarna ämnade ta reda på just detta genom en systematisk genomgång av 46 prekliniska och kliniska studier.

Författarna menar att det generellt sett finns sparsamt med studiedata som undersökt vilka mekanismer som är involverade vid absorptionen av D-vitamin. De konstaterade dock följande:

 

·      Till skillnad från tidigare antagande som gjort gällande att D-vitamin enbart transporteras via en passiv transport så absorberas D-vitamin troligen via både en aktiv transport samt en passiv transport. Den aktiva transporten sker troligtvis via transportörer som även deltar i kolesteroltransport, även om studieunderlaget fortfarande är knapphändigt.

·      D-vitamin absorberas mer effektivt vid brist än vid tillräckliga D-vitamindepåer.

·      D-vitamin absorberas mer effektivt när det intas med fett än utan samtidigt intag av fett även om D-vitamin kan absorberas även utan närvaro av fett. Typen av fett som D-vitaminet intas

med tycks inte spela roll.

·      Hög ålder påverkar inte upptaget av D-vitamin.

·      Kolekalciferol (vitamin D3) och ergokalciferol (vitamin D2) absorberas lika bra men effekten av vitamin D2 är endast en tredjedel av den av kolekalciferol.

·      Även om övervikt är associerat med låga D-vitaminnivåer, som anses bero på sviktande mobilisering av D-vitamin från fettväven (som utgör D-vitamindepåer), tycks absorptionen av

kolekalciferol inte påverkas av övervikt.

·      Kolestas, korttarmsyndrom, överviktskirurgi, cystisk fibros samt Crohns sjukdom innebar sämre absorption av D-vitamin i jämförelse med friska.  Dock tycktes inte primär, biliär cirros

påverka upptaget nämnvärt.

·      Samtidigt intag av antikonvulsiva läkemedel tycktes inte påverka absorptionen.

 

 

Författarna avslutar med att efterlysa mer studier som syftar till att identifiera de transportproteiner som är involverade i den aktiva transporten av D-vitamin i tarmen samt att kunskapen sedan översätts till kliniska studier.

 

En länk till studien finner ni här:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29025082

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *